ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *