กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ศูนย์การเรียนรู้อาหารทะเลแปรรูป (หอยสวรรค์) นางทองปริง เอี่ยมสวัสดิ์ หมู่ที่ 1

ศูนย์การเรียนรู้การทำนาเกลือและการแปรรูป นายเอกชัย เตียเจริญ หมู่ที่ 3

ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน (ไก่ชน) นายวัชรินทร์ เกตุพรหม หมู่ที่ 7

ศูนย์การเรียนรู้การเพาะสาหร่ายพวงองุ่น (โชคมนัสฟาร์ม) นายวินัย นิ่มน้อย หมู่ที่ 5

ศูนย์การเรียนรู้การกวนข้าวยาคู (ขนมโบราณ) นางบุญนำ เรืองพาที หมู่ที่ 6