วิดีโอประชาสัมพันธ์

วิดีโอความรู้ภาษีป้าย #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีในเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 2.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี 3.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ชำระได้ตลอดทั้งปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. 032-405200 ต่อ 12 ได้ตามวันเวลาราชการ #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อบต.บางแก้ว ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไอยธารา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 52 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #ฟังบรรยายความรู้และฝึกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม