การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2566 2. ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ฯ พ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

1. การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 1 2. การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 3. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5. คู่มือและแนวทางการปฏิบัติระบบแท่ง 6. บัญชี 4 ลูกจ้าง 7. บัญชีเงินเดือนครู 8. แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 9. แบบปรับปรุงตำแหน่ง 10. ประกาศ ก.อบต.มาตรฐานการบริหารงานระบบแท่ง 11.

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 3 6