ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว(ส.ถ./ผ.ถ.4/5) ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และสถานที่ประกอบการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535 ภายในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการออกสำรวจสิงปลูกสร้างรายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และสถานที่ประกอบการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535 ภายในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการออกสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และป้ายในเขตตำบลบางแก้ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564 ณ วัดโคมนาราม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ไทย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณสองข้างถนนให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม

รายละเอียดเพิ่มเติม