ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอประชาสัมพันธ์เพื่อความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ของจังหวัดเพชรบุรี กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (27 พ.ย. 64) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 พ.ย. 64)ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปลัดอบต., ผอ.กองคลัง, ผอ.รพสต.บางแก้วและนวก.จัดเก็บรายได้ ออกตรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่ม.7 ตำบลบางแก้ว (รายใหม่) 1/2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว#โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ย้ำอีกครั้ง!!! สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกคั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ วิธี! แจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้ง อบต.2564 ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พ.ย.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์เรียน ท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 58 ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 102 ตัวแทนผู้สมัครได้แก่บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคน เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อรับทราบแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม