จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ฉบับที่2/2565

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฉบับที่2 ปีงบประมาณ 2565 เรื่อง กำหนดการชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำรวจป้าย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2565

สำรวจป้าย,ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลบางแก้วประจำปี 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2565

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายชำระภาษีไปชำระภาษีในเวลาที่กำหนด ดังต่อไปนี้ 1.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชำระภายในเดือนเมษายนของทุกปี 2.ภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมของทุกปี 3.ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ชำระได้ตลอดทั้งปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. 032-405200 ต่อ 12 ได้ตามวันเวลาราชการ #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์และผลการเลือกตั้ง

ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิเลือกตั้งและผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วณ วันที่ 28 พ.ย. 64

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฉบับที่1 ปีงบประมาณ2565

จดหมายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฉบับที่1 ปีงบประมาณ 2565 #ยกเว้นต่ออีก1ปี กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกกฎกระทรวง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 64 ถึงวันที่ 13 พ.ย.65 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีขอประชาสัมพันธ์เพื่อความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ของจังหวัดเพชรบุรี กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง ระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (27 พ.ย. 64) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 พ.ย. 64)ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปลัดอบต., ผอ.กองคลัง, ผอ.รพสต.บางแก้วและนวก.จัดเก็บรายได้ ออกตรวจสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่ม.7 ตำบลบางแก้ว (รายใหม่) 1/2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว#โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม