พิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ชายทะเลบริเวณพลับพลาทรงงาน

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และพนักงาน ข้าราชการ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่มและหน่วยงานราชการในตำบลบางแก้ว ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางธิวัลรัตน์ อังกินนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การประชุมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มประมง หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว จำนวน 30 คน ทั้งนี้โดยมี นายศรัณย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และสถานที่ประกอบการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535 ภายในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการออกสำรวจสิงปลูกสร้างรายเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564 ณ วัดโคมนาราม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ไทย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณสองข้างถนนให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม

รายละเอียดเพิ่มเติม