กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ #กองคลัง #องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 032-405200 – 12

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแถลงข่าว การจัดงาน “Art of Salt ประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 8 ตอน:รักนิรันดร์ (LOVE IN THE MAGIC OF TRIANGLE) วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

เวลา 17.30 น. (15 มี.ค.66 ) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงานเทศกาล Art Of Salt ครั้งที่ 8 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง รับสมัครเด็กปฐมวันเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล 1 เด็กเล็กมีอายุ 2-3 ปี 11 เดือน 29 วัน (เกิดระหว่าง 17 พ.ค. 2562 ถึง 16 พ.ค. 2564) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงออกเก็บค่าขยะมูลฝอยจากเดิมวันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นวันที่ 22 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์มีจำนวนวันแค่ 28 วัน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม