ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน=เมษายน 2565 ภายในกรกฎาคม 2565การผ่อนชำระภาษีงวดที่ 1 ภายใน เม.ย.65=งวดที่ 1 ภายใน ก.ค.65งวดที่ 2 ภายใน พ.ค.65=งวดที่ 2 ภายใน ส.ค.65งวดที่ 3 ภายใน มิ.ย.65=งวดที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการขยายเวลาระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศการขยายเวลาระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 โดยรายละเอียด ดังนี้ 1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ขยายไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ให้ยื่นขอผ่อนชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยขยายเวลาการผ่อนชำระออกไป ดังต่อไปนี้ – งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2565 – งวดที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว #โทร. 032-405-200 ต่อ 12 Website : www.bangkaewphet.go.th เพจ Facebook : อบต.บางแก้ว จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 #ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ4/4) และ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว(ส.ถ./ผ.ถ.4/5) ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (รายใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติม