กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง  การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  ประจำปี พ.ศ. 2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร    จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้” ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้น                    ด้วยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (รายใหม่)

รายละเอียดเพิ่มเติม