พนักงานและเจ้าหน้าที่

กองช่าง นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง นายณรงค์ ดำสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน นายกฤษณะ คมกฤษ ผู้ช่วยช่างโยธา นายธนา สดใส คนงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานและเจ้าหน้าที่

กองคลัง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง นางศุภมาส จันทร์เทศ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวมณฑิตา ทองมา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นางนวรัตน์ กลั่นผลหรั่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสาวกันทิมา เอี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง นางสาวสุคนธ์ ทุนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวศุภากาญจน์ ช้างงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานและเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด นางชัญญานุช จันเกิด หัวหน้าสำนักปลัด นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวชุนิดา สุกสี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสุภาพร ดารากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งว่าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์ ครูชำนาญการ นางสาวโสภา น้อยพงษ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัด นางชัญญานุช จันเกิด หัวหน้าสำนักปลัด กองคลัง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง กองช่าง นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายเอกชัย เตียเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายวีระ รัตนคาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายอภิชัย แกล้งกลั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นายอนุสรณ์ เตียเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม