สมาชิกสภาฯ

นายชิต นาคปานเอี่ยม ประธานสภาอบต. นายสมหมาย สังข์นิมิต รองประธานสภาอบต. นายไกรษร อ่วมพ่วง สมาชิกอบต.หมู่1 นายดนุพล หน่ายสุวรรณ สมาชิกอบต.หมู่4 นายนพดล รูปิยเวช สมาชิกอบต.หมู่5 นายศุภชัย รัตนคาม สมาชิกอบต.หมู่6 นายประยงค์ พลายแก้ว สมาชิกอบต.หมู่7 นายจินวรุตม์ บุญโพธิ์ สมาชิกอบต.หมู่8 นางสาวพัชรินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองคลัง

กองคลัง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง นางศุภมาส จันทร์เทศ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวมณฑิตา ทองมา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ นางนวรัตน์ กลั่นผลหรั่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสาวกันทิมา เอี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง นางสาวสุคนธ์ ทุนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวศุภากาญจน์ ช้างงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานและเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวชุนิดา สุกสี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสุภาพร ดารากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์ อู่ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์ ครูชำนาญการ ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

นายเอกชัย เตียเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 081-9117835) นายอภิชัย แกล้งกลั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 085-9925499) นายวีระ รัตนคาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 081-9414734) นายอนุสรณ์ เตียเจริญ เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 080-9538626) นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร

รายละเอียดเพิ่มเติม