สมาชิกสภาฯ

นายราวี ศรีนาค ประธานสภาอบต. นายพิชัย บุญโพธิ์ รองประธานสภาอบต. นางรัตติกาลย์ อินพันทัง สมาชิกอบต.หมู่1 นายไกรษร อ่วมพ่วง สมาชิกอบต.หมู่1 นายสมจิตร อินทรภักดี สมาชิกอบต.หมู่2 นายสมหมาย สังข์นิมิตร สมาชิกอบต.หมู่2 นายชิต นาคปานเอี่ยม สมาชิกอบต.หมู่3 นายเมธี บุญรพัทเมธี สมาชิกอบต.หมู่3 นายดนุพล

รายละเอียดเพิ่มเติม

กองคลัง

กองคลัง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง นางศุภมาส จันทร์เทศ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวมณฑิตา ทองมา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ นางนวรัตน์ กลั่นผลหรั่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสาวกันทิมา เอี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง นางสาวสุคนธ์ ทุนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวศุภากาญจน์ ช้างงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานและเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวชุนิดา สุกสี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสุภาพร ดารากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์ อู่ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์ ครูชำนาญการ ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม