โครงการให้ความรู้มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

โครงการให้ความรู้มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ในสตรีกลุ่มเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันโรคเบาหวานและความดันสูง

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงในการป้องกันโรคเบาหวานและความดันสูง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7

กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็น 1 ใน 8 เส้นทางที่ได้รับเลือกจาก 125 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีจุดเด่นบนเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม เพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับด้านการค้าการลงทุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.บางแก้ว โดย นายเอกชัย เตียเจริญ นายกอบต.บางแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่

อบต.บางแก้ว โดย นายเอกชัย เตียเจริญ นายกอบต.บางแก้ว  ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29ธ.ค.2563-4ม.ค.2564  โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน และร่วมกับอำเภอบ้านแหลม ดำเนินการคัดกรองประชาชน ตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอปพร. ผลัดเวร ให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครอง วันที่ 4 ธันวาคม 2563 นายสายัณต์ พวงสั้น (ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านแหลม เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวันสุดท้าย ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย ,ฝึกปฏิบัติการใช้เงื่อนเชือกในการกู้ภัย , ฝึกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและการอพยพผู้ประสบภัไปศูนย์พักพิง และฝึกปฏิบัติการปฏิบัติสถานการณ์จำลองการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยหรือสถานการณ์อื่นๆ ก่อนมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมโครงการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ความเป็นมา          เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งกับ นายสหัส บุญญาวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง และนายจรัลธาดา กรรณสูต ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงปัญหาการที่ชาวประมงไม่สามารถออกหาปลาได้เนื่องจากน้ำมันมีราคาแพง และทรงมีพระราชดำริว่า ในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆ จากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยแวดล้อมคืนสมดุลด้วย จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกล พร้อมทั้งทรงริเริ่มให้ทำฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสาน ในพื้นที่ดินนาเกลือริมทะเล ซึ่งนางวาสนา

รายละเอียดเพิ่มเติม