ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประกาศประชาสัมพันธ์เรียน ท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 58 ผู้สมัครผู้ใดประสงค์จะส่งตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่เลือกตั้ง ให้ยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนของตนต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้แต่งตั้งได้แห่งละหนึ่งคนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 102 ตัวแทนผู้สมัครได้แก่บุคคลซึ่งผู้สมัครแต่ละคนแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนไปประจำอยู่ ณ ที่ซึ่งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดไว้ในที่เลือกตั้งแห่งละหนึ่งคน เพื่อร่วมสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2/6 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงลายมือชื่อรับทราบแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และสถานที่ประกอบการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขพ.ศ.2535 ภายในเขตตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564

ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ได้ดำเนินการออกสำรวจสิ่งปลูกสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และป้ายในเขตตำบลบางแก้ว เพื่อปรับปรุงข้อมูลต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม