บทความ

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล ปัจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณาจัดทํา ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่มและหน่วยงานราชการในตำบลบางแก้ว ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมอบหมายให้ นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่ม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม