บทความ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร 2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 3. การพัฒนาบุคลากร 4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพ โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2566 ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นโยบายกลยุทธการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2566 แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญประชาชนผู้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)  โดยแบบดังกล่าวเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยเป็นการเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชีวั้ด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน  วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เป็นไปตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน นอกจากนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม