บทความ

โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7

กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เป็น 1 ใน 8 เส้นทางที่ได้รับเลือกจาก 125 หมู่บ้านทั่วประเทศให้ดำเนินการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนเชื่อมโยงแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีจุดเด่นบนเอกลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการจัดการหมู่บ้านได้อย่างเหมาะสม เพิ่มช่องทางการตลาด ยกระดับด้านการค้าการลงทุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก

รายละเอียดเพิ่มเติม

อบต.บางแก้ว โดย นายเอกชัย เตียเจริญ นายกอบต.บางแก้ว ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่

อบต.บางแก้ว โดย นายเอกชัย เตียเจริญ นายกอบต.บางแก้ว  ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ  ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29ธ.ค.2563-4ม.ค.2564  โดยจัดตั้งจุดบริการประชาชน และร่วมกับอำเภอบ้านแหลม ดำเนินการคัดกรองประชาชน ตามมาตรการป้องกันโควิด โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอปพร. ผลัดเวร ให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

วิถีชาวนาเกลือ

สีสันลายศิลป์ ถนนสายเกลือบางแก้ว แวะถ่ายภาพสีสันลายศิลป์ บนถนนสายเกลือบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาเกลือ สีสันลายศิลป์ ชมพระอาทิตย์ตกเย็นที่สวนที่สุด ขาวสะอาดตาอีกแล้ว เพราะได้ถูกแต่มแต้มสีสันด้วยภาพการ์ตูนน่ารักๆ ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนทำเกลือ กลายเป็นจุดถ่ายภาพแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปมา สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวนาเกลือพื้นที่อำเภอบ้านแหลม ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตเกลือสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยสองข้างทางนอกจากจะเห็นวิถีชีวิตของชาวนาเกลือแล้ว จะเห็นยุ้งสำหรับเก็บเกลือตั้งเรียงรายอยู่สองฝั่งทาง และเมื่อขับรถมาถึงพื้นที่ บ้านร่องใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี จะเห็นสีสันลายศิลป์ บนถนนสายเกลือที่มีการเพ้นท์ภาพแต่งแต้มสีสันโรงเก็บเกลือให้สวยงาม โดยภาพสื่อให้เห็นวิถีชีวิตของคนทำเกลือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 3 ธันวาคม 2563 (วันที่ 2) #การฝึกปฏิบัติการทำCPRและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานและเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นางสาวชุนิดา สุกสี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสุภาพร ดารากรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวนงลักษณ์ อู่ทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งว่าง นิติกรปฏิบัติการ นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์ ครูชำนาญการ ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ หัวหน้าสำนักปลัด นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร

นายเอกชัย เตียเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 081-9117835) นายอภิชัย แกล้งกลั่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 085-9925499) นายวีระ รัตนคาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 081-9414734) นายอนุสรณ์ เตียเจริญ เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 080-9538626) นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

อบต.บางแก้ว ดำเนินการโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไอยธารา ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 52 คน

รายละเอียดเพิ่มเติม