ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เรื่องภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี 2566 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. 0-3240-5200 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว โทร. 0-3240-5200 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประชาสัมพันธ์  ขอความร่วมมือประชาชนตำบลบางแก้ว ในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน 2566) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วว่าด้วยเรื่อง  การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549 หรือท่านใดมีความประสงค์ชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยเป็นรายปี ชำระได้ที่ ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถาม   โทร. 032

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

#ประชาสัมพันธ์ลักษณะการใช้ประโยชน์ของที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรียนท่านเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในลักษณะทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในอัตราภาษี 0.3% หากในปีที่ 4 (พ.ศ. 2566) ยังคงทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ต้องเสียภาษีเพิ่มเป็น 0.6% ของราคาประเมินภาษี ตามมาตรา 43 แห่งพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้การชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน=เมษายน 2565 ภายในกรกฎาคม 2565การผ่อนชำระภาษีงวดที่ 1 ภายใน เม.ย.65=งวดที่ 1 ภายใน ก.ค.65งวดที่ 2 ภายใน พ.ค.65=งวดที่ 2 ภายใน ส.ค.65งวดที่ 3 ภายใน มิ.ย.65=งวดที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การคิดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 เรียน ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน/ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ที่ยังไม่มาชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลาจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มกรณีเกินกำหนดระยะเวลาชำระภาษี รายละเอียดดังนี้ 1. ชำระก่อนออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 10% 2. ชำระภายในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 20% 3. ชำระเกินวันที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งเตือนการชำระภาษี ต้องชำระเบี้ยปรับ 40% 4. เงินเพิ่ม 1% ของค่าภาษีต่อเดือนที่ค้างชำระ (เศษของเดือนให้นับเป็น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ **เลื่อนวันจัดงาน #ประติมากรรมเกลือครั้งที่7 (ART of SALT #7 FEST. 2022 )

ข่าวประชาสัมพันธ์ **เลื่อนวันจัดงาน #ประติมากรรมเกลือครั้งที่7 แต่ยังจัดเหมือนเดิมที่เดิม เพิ่มเติมคือ..รอดูท่าทีน้องฝนวันจัดที่ชัดเจน จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไป**เลื่อนวันจัดงาน เทศกาลประติมากรรมเกลือ ครั้งที่7 …(ART of SALT #7 FEST. 2022 ) เนื่องจากสถานที่จัดงานเสียหาย จากพายุฝนที่ผ่านมาทั้งนี้จากเดิม ที่กำหนดวันงานไว้ ระหว่าง27-29 พ.ค. 65 ณ จุดชมวิวบางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงออกเก็บค่าขยะมูลฝอยจากเดิม #วันที่ 25 ของทุกเดือนเป็นวันที่ 23 ถึงวันสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ จำนวน 2 เดือน คือ เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2565 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีการจัดงาน “Art of salt” ครั้งที่ 7 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต. บางแก้ว จัดงาน “Art of salt ครั้งที่ 7 “ (งานเกลือ) วันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2565 *****#เปิดจองร้านค้า ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ในวันเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3240

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศการขยายเวลาระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศการขยายเวลาระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษีเฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2565 โดยรายละเอียด ดังนี้ 1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ขยายไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2565 2. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ให้ยื่นขอผ่อนชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยขยายเวลาการผ่อนชำระออกไป ดังต่อไปนี้ – งวดที่ 1 ชำระภายในเดือนพฤษภาคม 2565 – งวดที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 2 3 5