สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว วันที่ 1-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ววันที่ 1-28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ววันที่ 1-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม