การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2566 2. ประกาศฐานในการคำนวณร้อยละของฐานในการคำนวณเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี 2566 3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2566 4. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ปี 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1. ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ฯ พ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

1. การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 1 2. การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 3. กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 4. กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 5. คู่มือและแนวทางการปฏิบัติระบบแท่ง 6. บัญชี 4 ลูกจ้าง 7. บัญชีเงินเดือนครู 8. แบบประเมินการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 9. แบบปรับปรุงตำแหน่ง 10. ประกาศ ก.อบต.มาตรฐานการบริหารงานระบบแท่ง 11.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่มและหน่วยงานราชการในตำบลบางแก้ว ร่วมปล่อยลูกกุ้งกุลาดำ จำนวน 200,000 ตัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายประพัฒน์ กอสวัสดิ์พัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถมอบหมายให้ นายมาโนชย์ เอี่ยมทับ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวจิราภรณ์ ตันเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สมาชิกฟาร์มฯ ตำรวจพลร่ม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแถลงข่าว การจัดงาน “Art of Salt ประติมากรรมเกลือ ครั้งที่ 8 ตอน:รักนิรันดร์ (LOVE IN THE MAGIC OF TRIANGLE) วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

เวลา 17.30 น. (15 มี.ค.66 ) นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอบ้านแหลม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมงานเทศกาล Art Of Salt ครั้งที่ 8 นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เชิญชวนประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม