พนักงานและเจ้าหน้าที่

กองช่าง นายนฤชา แก้วสอาด ผู้อำนวยการกองช่าง นายณรงค์ ดำสะอาด นายช่างโยธาชำนาญงาน นายกฤษณะ คมกฤษ ผู้ช่วยช่างโยธา นายธนา สดใส คนงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

พนักงานและเจ้าหน้าที่

กองคลัง นางสาวพูนสิน กลับบุญมา ผู้อำนวยการกองคลัง นางศุภมาส จันทร์เทศ นักวิชาการคลังชำนาญการ นางสาวมณฑิตา ทองมา นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ นางนวรัตน์ กลั่นผลหรั่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสาวกันทิมา เอี่ยมสวัสดิ์ ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง นางสาวสุคนธ์ ทุนิจ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นางสาวศุภากาญจน์ ช้างงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียดเพิ่มเติม