ทรัพยากรป่าชายเลนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ทรัพยากรป่ าชายเลนอ าเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุร ประวัติความเป็นมาในอดีตเคยเป็นเส้นทางที่นักเดินทางสมัยก่อนเมื่อจะเดินทางมายังเมืองเพชรบุรีหรือไปทางใต้จะต้องเดินทางผ่านอำเภอบ้านแหลม มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนวัดวาอารามอันเป็นศูนย์รวมจิตใจและวัฒนธรรม มีสภาพธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลที่สสำคัญเดิมอำเภอบ้านแหลม มีฐานะในทางปกครองเป็นส่วนหนึ่งของแขวง 2 แขวง คือ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเพชรบุรีขึ้นอยู่กับแขวงขุนชำนาญ ทางฝั่งตะวันตกขึ้นอยู่กับแขวงหลวงพรหมสาร (เรียกชื่อตามทินนามของผู้เป็นนายแขวงปกครองอยู่ขณะนั้นในสมัยรัตนโกสินทร์) ต่อมามีการปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองใหม่เปลี่ยนชื่อแขวงเป็นอำเภออำเภอบ้านแหลมได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2443 ขึ้นอยู่กับเมืองเพชรบุรี ตั้งที่ว่าการอำเภอที่ตลาดบ้านแหลมชั่วคราวแล้วยุบไปไม่ปรากฏหลักฐาน และได้ตั้งขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ.2446 ปัจจุบันได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาปลูกสร้างใหม่ที่ริมถนนสายเพชรบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม