๒๔.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี