ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง Youtube โดยมีนางสาวกอบกุล ตันทวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบต. นางสาวศุภมาส จันทร์เทศ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง นางสาวนงลักษณ์ อู่ทอง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนางสาวศุภากาญจน์ ช้างงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เข้าร่วมรับฟังผ่านระบบถ่ายทอดสดทาง Youtupe:GoodGovermance

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *