โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *