โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรย์ไทย สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างทัศนียภาพบริเวณสองข้างถนนให้มีความร่มรื่น สะอาด สวยงาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *