โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปี 2564 ณ วัดโคมนาราม วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ณ วัดโคมนาราม (วัดในบางแก้ว) ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *