ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประจำปี 2565

#ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.บางแก้ว

ประกาศภดส.3

PDF Embedder requires a url attribute

Leave a Reply

Your email address will not be published.