ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ4/4)

และ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว(ส.ถ./ผ.ถ.4/5)

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published.