ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งทะเลตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จังหวัดเพชรบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *