ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง  การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

ประจำปี พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควร    จะให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้” ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้น

                   ด้วยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ต้องดำเนินการติดต่อขอคัดลอก หรือถ่ายสำเนาเอกสารหลักฐานทะเบียนที่ดิน ได้แก่ เอกสารแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เอกสารขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ทด.1) ต้นร่างกระดาษ (ร.ว.9) และระวางที่ดิน ตลอดจนเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตตำบลบางแก้ว ไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/กฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ จากภายในเดือน มกราคม 2566 เป็นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ไม่กระทบการชำระภาษีตามแบบแจ้งรายการประเมินภาษีจะต้องดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2566 นี้

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0 3240 5200 ต่อ 12 ได้ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *