ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

เรื่อง  การขยายกำหนดเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  สำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “กำหนดเวลาการชำระภาษีหรือแจ้งรายการต่างๆ หรือกำหนดเวลาการคัดค้านการประเมินภาษีตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ถ้าผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวมีเหตุจำเป็นจนไม่สามารถจะปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้ ให้ยื่นคำร้องขอขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลาก่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดลง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาเห็นเป็นการสมควรจะให้ขยายหรือให้เลื่อนกำหนดเวลาออกไปอีกตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้” ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นั้น

                   ด้วยฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเอกสารสิทธิ์ที่ดิน เนื่องจากมีการแบ่งแยกแปลงที่ดินเป็นจำนวนมากในเขตตำบลบางแก้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อระเบียบ/กฎหมาย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 14 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขอขยายเวลาการแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.6-7-8 คำอธิบายแนบ เพื่อประกาศพร้อมจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีครบถ้วน จากภายในเดือน เมษายน 2566 เป็นภายในเดือนพฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ไม่กระทบการชำระภาษีตามแบบแจ้งรายการประเมินภาษีที่จะต้องดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน 2566 นี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *