ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงของปผู้รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.