สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565