สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565