สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วันที่ 1-31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564