สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

วันที่ 1-31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564