สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

วันที่ 1-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564