สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

วันที่ 1-31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564