สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

การจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วันที่ 1-28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564