สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
วันที่ 1-31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563