รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 (ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ)