ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนกลบหลุมบ่อเฉลี่ยตามสภาพพื้นที่พร้อมปรับเกลี่ยเรียบหมู่ที่ 2,3,4,5,6,7 และหมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี