หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานปลัด

นางชัญญานุช จันเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด

กองคลัง

นางสาวพูนสิน กลับบุญมา
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองช่าง

นายนฤชา แก้วสอาด
ผู้อำนวยการกองช่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *