หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์

นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายนฤชา แก้วสอาด-2

นายนฤชา แก้วสอาด

ผู้อำนวยการกองช่าง

พูนสิน กลับบุญมา

นางสาวพูนสิน กลับบุญมา

ผู้อำนวยการกองคลัง