สมาชิกสภาฯ

นายราวี ศรีนาค

ประธานสภาอบต.

นายพิชัย บุญโพธิ์

รองประธานสภาอบต.

นางรัตติกาลย์ อินพันทัง

สมาชิกอบต.หมู่1

นายไกรษร อ่วมพ่วง

สมาชิกอบต.หมู่1

นายสมจิตร อินทรภักดี

สมาชิกอบต.หมู่2

นายสมหมาย สังข์นิมิตร

สมาชิกอบต.หมู่2

นายชิต นาคปานเอี่ยม

สมาชิกอบต.หมู่3

นายเมธี บุญรพัทเมธี

สมาชิกอบต.หมู่3

นายดนุพล หน่ายสุวรรณ

สมาชิกอบต.หมู่4

ตำแหน่งว่าง (เสียชีวิต)

สมาชิกอบต.หมู่4

นายจรูญ เกตุแก้ว

สมาชิกอบต.หมู่5

นายราวี ศรีนาค

สมาชิกอบต.หมู่5

นายสมพงษ์ แต้มริด

สมาชิกอบต.หมู่6

ตำแหน่งว่าง

สมาชิกอบต.หมู่6

นายประยงค์ พลายแก้ว

สมาชิกอบต.หมู่7

นายอนุรักษ์ พลายภูมิ

สมาชิกอบต.หมู่7

นายเสรี เพิ่มสิน

สมาชิกอบต.หมู่8

นายพิชัย บุญโพธิ์

สมาชิกอบต.หมู่8

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ

เลขานุการสภาอบต.