สมาชิกสภาฯ

นายชิต นาคปานเอี่ยม

ประธานสภาอบต.

นายสมหมาย สังข์นิมิต

รองประธานสภาอบต.

นายไกรษร อ่วมพ่วง

สมาชิกอบต.หมู่1

นายดนุพล หน่ายสุวรรณ

สมาชิกอบต.หมู่4

นายนพดล รูปิยเวช

สมาชิกอบต.หมู่5

นายศุภชัย รัตนคาม

สมาชิกอบต.หมู่6

นายประยงค์ พลายแก้ว

สมาชิกอบต.หมู่7

นายจินวรุตม์ บุญโพธิ์

สมาชิกอบต.หมู่8

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ

เลขานุการสภาอบต.