พนักงานและเจ้าหน้าที่

สำนักปลัด

นางสาวกอบกุล ตันทวงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง
นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ชุนิดา สุกสี
นางสาวชุนิดา สุกสี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สุภาพร-1
นางสุภาพร ดารากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนงลักษณ์ อู่ทอง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่งว่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขวัญเรือน สกุลพงษ์
นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์

ครูชำนาญการ
ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธา

โสภา น้อยพงษ์
นางสาวโสภา น้อยพงษ์

ครูชำนาญการ
ศพด.วัดราษฎร์ศรัทธา

นางสาวลำยอง เพิ่มทองมาก
นางสาวลำยอง เพิ่มทองมาก

ครู คศ.1
ศพด.วัดโคมนาราม

นางมาลี ใคร่ครวญ
นางมาลี ใคร่ครวญ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

2021.1.12 _1_๒๑๐๔๑๙
นางถนอมศรี จันตนา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

รัตนา เทศบรรทัด
นางสาวรัตนา เทศบรรทัด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนก แสงจันทร์
นางสาวนก แสงจันทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

2021.1.12_๒๑๐๑๑๙_208
นายสุเมทา กึ่งสอาด

พนักงานขับรถยนต์

2021.1.12_๒๑๐๑๑๙_133
นายไพรัตน์ ต้องใจเพื่อน

พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถขยะ)

นายวัชรินทร์ เกตุพรหม

คนงานประจำรถขยะ

นายสุรณรงค์ ช้างงาม

คนงานประจำรถขยะ

นายศุภกร โภคทรัพย์

คนงาน

นายสมพร พุ่มประเสริฐ

คนงาน

นายประเสริฐ เกตุแก้ว

คนงาน

นางสาวกนกจันทร์ เกตุแก้ว

นักการ