พนักงานและเจ้าหน้าที่

สำนักงานปลัด

นางชัญญานุช จันเกิด

หัวหน้าสำนักปลัด

นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง
นายณัฐสิทธิ์ ภู่เต็ง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ชุนิดา สุกสี
นางสาวชุนิดา สุกสี

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สุภาพร-1
นางสุภาพร ดารากรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ตำแหน่งว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ตำแหน่งว่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นางนุชรีย์ ฉิมช่างแต่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ขวัญเรือน สกุลพงษ์
นางสาวขวัญเรือน สกุลพงษ์

ครูชำนาญการ

โสภา น้อยพงษ์
นางสาวโสภา น้อยพงษ์

ครูชำนาญการ

นางมาลี ใคร่ครวญ
นางมาลี ใคร่ครวญ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

2021.1.12 _1_๒๑๐๔๑๙
นางถนอมศรี จันตนา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

รัตนา เทศบรรทัด
นางสาวรัตนา เทศบรรทัด

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนก แสงจันทร์
นางสาวนก แสงจันทร์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

2021.1.12_๒๑๐๑๑๙_208
นายสุเมทา กึ่งสอาด

พนักงานขับรถยนต์

2021.1.12_๒๑๐๑๑๙_133
นายไพรัตน์ ต้องใจเพื่อน

พนักงานขับรถยนต์ (ประจำรถขยะ)

2021.1.12_๒๑๐๑๑๙_150
นายสุรณรงค์ ช้างงาม

คนงานประจำรถขยะ

นายวัชรินทร์ เกตุพรหม

คนงานประจำรถขยะ

นายสมพร พุ่มประเสริฐ

คนงาน

นายศุภกร โภคทรัพย์

คนงาน

นายประเสริฐ เกตุแก้ว

คนงาน

นางสาวกนกจันทร์ เกตุแก้ว

นักการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *