พนักงานและเจ้าหน้าที่

กองคลัง

นางสาวพูนสิน กลับบุญมา

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศุภมาส จันทร์เทศ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

นางสาวมณฑิตา ทองมา

นักวิชาการจัดเก็บรายได้
ชำนาญการ

นางนวรัตน์ กลั่นผลหรั่ง

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวกันทิมา เอี่ยมสวัสดิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวสุคนธ์ ทุนิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวศุภากาญจน์ ช้างงาม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *