คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

นายเอกชัย เตียเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

นายวีระ รัตนคาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

นายอภิชัย แกล้งกลั่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

นายอนุสรณ์ เตียเจริญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *