คณะผู้บริหาร

นายเอกชัย เตียเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 081-9117835)

นายอภิชัย แกล้งกลั่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 085-9925499)

นายวีระ รัตนคาม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 081-9414734)

นายอนุสรณ์ เตียเจริญ

เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 080-9538626)

นางสาวพัชรินทร์ เจิมสุวรรณ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (โทร 064-6542366)