ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตําบลบางแก้ว

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

แผนที่โดยสังเขปตำบลบางแก้ว

 

          1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต

          ตำบลบางแก้ว เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแหลมไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 17 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

 

ทิศเหนือ 

ติดต่อกับ         ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม

                        ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี

ทิศใต้ 

ติดต่อกับ    ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม

                   ตำบลนาพันสาม และตำบลโพพระ  อำเภอเมือง

ทิศตะวันออก

ติดต่อกับ  ทะเลอ่าวไทย

ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ         ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี

                        ตำบลช่องสะแก และตำบลโพพระ  อำเภอเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *