ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

   เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564