เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน กันยายน 2563

#ประกาศ เรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพเดือน กันยายน ไม่ออกนะคะ กรมบัญชีกลางแจ้งโอนภายในเดือนกันยายน 2563 แต่ไม่ได้ระบุวันที่ค่ะ…หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ